coaches.jpg

Our Coaches

Jimmy Fowler, Head MMA Coach

Brazilian Jiu Jitsu Black Belt

American Karate 3rd Degree Black Belt

 Bryan Harper, MMA Coach  Brazilian Jiu Jitsu 2nd Degree Black Belt

Bryan Harper, MMA Coach

Brazilian Jiu Jitsu 2nd Degree Black Belt

 Joshua Rush  American Karate Black Belt

Joshua Rush

American Karate Black Belt

 Jared Scoggins

Jared Scoggins

 Kenny Porter

Kenny Porter

 Brian Oslund

Brian Oslund

 Justin Scoggins

Justin Scoggins